Algemene voorwaarden Webdesign

(1 februari 2017)

Algemene voorwaarden webdesign van InterBeek IT solutions.
Vestiging adres: Pinksterbloemstraat 10 6991 VJ Rheden
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 09145250
© InterBeek 2005

  1. ALGEMENE BEPALINGEN.

1.1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen InterBeek IT solutions en cliënt.

1.2. Termijn van levering

Een door InterBeek IT solutions opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft slechts een indicatieve strekking.

1.3. Herroepen opdracht

Wanneer cliënt een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat InterBeek IT solutions zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

1.4. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van InterBeek IT solutions redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft InterBeek IT solutions het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

  1. HONORARIUM EN BETALING

2.1 Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van InterBeek IT solutions zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.2.  betalingsverplichtingen

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door InterBeek IT solutions nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is cliënt in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 5%

  1. RECHTEN

3.1. Auteursrecht

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt InterBeek IT solutions de auteursrechten op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven het onvervreemdbaar eigendom van InterBeek IT solutions en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

3.2. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

3.3. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor cliënt.

3.4. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van cliënt binden InterBeek Webdesign & Computerservice niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover InterBeek IT solutions de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

3.5. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

3.6. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen InterBeek IT solutions en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen InterBeek Webdesign & Computerservice en cliënt is de rechter in het arrondissement waar InterBeek Webdesign & Computerservice is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

nterBeek IT Graphic & Web solution
6991 VJ  Rheden, Nederland

Vragen m.b.t. deze voorwaarden:  


INTERBEEK IT

Wij zijn een ontwerpbureau voor grafische vormgeving, webdesign en totaal concepten waar passie en creativiteit samenkomen.

Voor uw online ledenadministratie integreren wij ledenadministratie online software.

CONTACT

T +31 06 412 263 86
E
BTW: NL001522506 B30
KVK: 09145250
IBAN: NL69INGB0005148314

Contact opnemen
Algemene voorwaarden support
Algemene voorwaarden webhosting
Algemene voorwaarden webdesign
Privacy verklaring

 

Cookie verklaring

Deze site gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Lees er meer over in onze Privacy Verklaring.