Algemene voorwaarden Webhosting

(augustus 2005)

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBHOSTING
1. Hosting eindgebruikers 1.1 Onder Hosting wordt verstaan het ter beschikking stellen van serverruimte aan Klant waar deze de website op plaatst of kan laten plaatsen.

1.2 Als Internet Service Provider zal InterBeek zorg dragen voor de goede werking van haar server zulks onder voorwaarde zoals gesteld in artikel 1.

1.3 De huur van de server is niet overdraagbaar. Klant heeft met het inzenden van het aanvraagformulier op de website zoals daarop aangegeven c.q. aangevinkt en/of het ondertekenen van een contract verklaart in te stemmen met de leveringsvoorwaarden zoals deze aan hem verstrekt zijn of kenbaar zijn gemaakt d.m.v. de website van InterBeek dan/wel schriftelijk.

1.4 Het is niet toegestaan aan Klant serverruimte op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen c.q. onder te verhuren aan derden. De gehuurde serverruimte inclusief haar faciliteiten is uitsluitend voor eigen gebruik bestemd. Verstrekte toeganggegevens tot de server zijn strikt persoonlijk en mogen nimmer aan derden worden doorgegeven met uitzondering van helpdeskmedewerker(s) van InterBeek.

1.5 De servers van InterBeek mogen uitsluitend worden gebruikt voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door de plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de buitenlandse wetgevingen. Klant verklaart nadrukkelijk dat InterBeek geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt of kan worden opgelegd, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschades, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen of overige niet genoemde handelingen hoe ook genaamd.

1.6 Strikt verboden is het pornografisch en/of obsceen materiaal c.q. het aanleggen van linken daartoe, het in hun eer aantasten van mensen c.q. elke vorm van discriminatie, het "spammen", zijnde het massaal eenvormig per e-mail verspreiden van boodschappen, het naar Nederlandse en/of buitenlandse wetgeving illegale activiteiten promoten zoals het verspreiden van auteursrechtelijke MP3 files en/of software of anderszins, het aanleggen van zogeheten zoekmachines, websites die statistieken genereren voor derden, e-mail accounts of soortgelijke services met de kennelijke bedoeling deze al dan niet gratis beschikbaar te stellen aan derden, een onacceptabel hoog aantal bezoekers of hits op het account voor zover deze de goede werking van de server belemmeren, het opzetten van onevenredig grote databases, het ondersteuning bieden aan al dan niet landelelijke externe netwerken in elke vorm, het installeren van eigen chatrooms, weblogs en/of IRC of Robots of soortgelijke programma's, het schade aan onze servers c.q. tussenliggende servers toebrengen of deze instabiel maken als gevolg van welke oorzaak ook waaronder bovenstaande opsomming inbegrepen, e.e.a. naar oordeel van InterBeek.

1.7 Bij ernstige overtreding(en) van artikel 7 lid 6 behoudt InterBeek zich het recht voor het account van Klant per direct af te sluiten en de overeenkomst te ontbinden. Restitutie van vooruitbetaalde bedragen is in voorkomende gevallen niet mogelijk. Overtreders van dit artikel riskeren een boete van minimaal € 100,00 dan wel de hoogte van de door InterBeek aantoonbaar geleden schade en/of aan InterBeek aangeboden schadeclaims van derden.

1.8 De contractduur voor Hosting is bepaald op minimaal één jaar en wordt telkens stilzwijgend met een zelfde periode verlengd tenzij InterBeek of Klant minimaal 1 maand voorafgaande aan het verstrijken van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft geen prijs te stellen op verdere verlenging.

1.9 Het installeren van statistieken, MySql en FrontPage gaan van de totaal ingehuurde webspace af. De logfiles worden elders opgeslagen.

1.10 InterBeek behoudt zich het recht voor het aan een account toegekende IP nummer te wijzigen indien hier technische noodzaak toe is. 1.12 Datatransfer per domein is vrijgesteld tot 1 (één) Gigabyte per maand. Iedere aangesproken Gigabyte hierboven wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. InterBeek behoudt zich het recht voor ingeschat dataverkeer vooruit te factureren. InterBeek zal dan maandelijks het teveel of te weinig betaalde verrekenen met Klant. Indien gedurende een periode van drie maanden het ingeschatte bedrag meer dan 10% afwijkt van de werkelijke kosten zal InterBeek het inschattingsbedrag naar beneden of naar boven aanpassen.

2. Toepasselijk recht 2.1 Deze leveringsvoorwaarden regelen de gehele overeenkomst tussen InterBeek en Klant en vormen een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en/of mondeling hebben gemaakt. Indien één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven. Op deze leveringsvoorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze voorwaarden overeenkomen, hoe ook genaamd en in welke vorm ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.

Opgesteld augustus 2005. InterBeek Webdesign. InterBeek behoudt zich het recht voor haar Algemene Leveringsvoorwaarden die deel uit maken van alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen Interbeek en klant, te wijzigen. InterBeek verplicht zich klant hiervan op de hoogte te stellen.

INTERBEEK IT

Wij zijn een ontwerpbureau voor grafische vormgeving, webdesign en totaal concepten waar passie en creativiteit samenkomen.

Voor uw online ledenadministratie integreren wij ledenadministratie online software.

CONTACT

T +31 06 412 263 86
E
BTW: NL001522506 B30
KVK: 09145250
IBAN: NL69INGB0005148314

Contact opnemen
Algemene voorwaarden support
Algemene voorwaarden webhosting
Algemene voorwaarden webdesign
Privacy verklaring

 

Cookie verklaring

Deze site gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Lees er meer over in onze Privacy Verklaring.