Algemene voorwaarden support

(1 februari 2017)

1. InterBeek IT Graphic & Web Solutions hiern te noemen InterBeek, is verplicht tot het verhelpen van softwareproblemen in alle computers, laptops, tablets, printers en scanners in het huishouden van de servicecontracthouder, hierna de klant.

2. InterBeek zal binnen 24 uur nadat de meldingen van softwareproblemen zijn binnengekomen aanvang nemen met het oplossen van het probleem. In het weekend geldt een 24 uurs-service voor urgente gevallen. InterBeek bepaalt wat een urgent geval is.

3. Hardware defecten vallen niet binnen het contract. Wel kan InterBeek een passende oplossing bieden in de vorm van vervangende hardware tegen een vooraf bepaalde en met de klant overlegde prijs.

4. Indien InterBeek ter plaatse constateert dat het probleem niet kan worden opgelost met de aanwezige middelen dan kan worden besloten om de computer mee te nemen ter reparatie. In beginsel aanvaardt InterBeek geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de periode dat zij de computer ter reparatie onder zich heeft. Alleen in geval van opzet of ernstige roekeloosheid van de zijde van InterBeek aanvaardt zij aansprakelijkheid, maar tot een maximum van € 500,–.

5. InterBeek kan te allen tijde besluiten om over te gaan tot herinstallatie. Waarna InterBeek zal proberen de oude situatie zoveel mogelijk te herstellen.

6. De klant dient in het bezit te zijn van alle geldige en originele licenties behorende bij de software en zij dient deze op eerste verzoek beschikbaar te stellen aan InterBeek. Niet-legale software wordt niet ondersteund.

7. InterBeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van data. Alleen in geval van opzet of ernstige roekeloosheid aan de zijde van InterBeek aanvaardt zij aansprakelijkheid, maar tot een maximum van € 300,-, voor het verlies van data.

8. De computer van de klant moet voorzien zijn van een geldige correct werkende virusscanner.

9. De klant heeft recht op onbeperkt hulp op afstand en indien nodig 3 meldingen aan huis per huishouden per jaar. Meldingen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende contractjaar.

10. Het verschuldigde contractbedrag dient, bij jaarlijkse incasso of bij betaling met de toegestuurde acceptgiro, bij vooruitbetaling, te beginnen op ingangsdatum, te worden voldaan. Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichtingen voldoet, dan wordt het verschuldigde contractbedrag verhoogd met €25,– administratiekosten. De klant kiest voor een jaarcontract welke aan het einde van dat jaar stilzwijgend wordt verlengd in een contract voor onbepaalde tijd. Tenzij de klant uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaarcontract schriftelijk, per email of persoonlijk aan de balie opzegt dan wel wanneer er tijdens de verlengde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (uitgaande van de contract datum) wordt opgezegd.

11. Het contract is binnen 14 dagen kosteloos opzegbaar uitgaande van de contractdatum.

12. Indien de klant op het moment van opzegging van het abonnement reeds een dienst heeft afgenomen, maar zijn contractbijdrage nog niet (volledig) heeft voldaan, kan InterBeek de klant kosten in rekening brengen per melding aan InterBeek te voldoen alvorens het contract opgezegd kan worden. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik van de service en de plaats waar de klant woont.

13. De klant dient InterBeek onmiddellijk in kennis te stellen van een computerprobleem. Indien InterBeek ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van InterBeek, dan is de klant verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien InterBeek, wegens het uitblijven van betaling door de klant, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het verhelpen van het computerprobleem.

14. Het is aan de beoordeling van InterBeek of een probleem op afstand of op locatie wordt opgelost.

15. De klant dient te zorgen voor volledige toegang tot zowel de software als de hardware.

16. InterBeek is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren van diensten van derden.

17. De betalingen van de verschuldigde toeslagen en/of additionele kosten voor vervangende hardware en/of software dient de klant voorafgaand aan de aflevering over te maken naar InterBeek of ter plaatse contant te voldoen aan de monteur.

18. InterBeek is niet verplicht de volgende werkzaamheden uit te voeren:

• Het verhelpen van storingen aan illegale software.

• Het verhelpen van hardwareproblemen.

• Het verhelpen van een virusuitbraak zonder aanwezigheid van een correct werkende virusscanner.

• Het verhelpen van storingen aan game-consoles, smartphones, televisies of dergelijke.

• Het verhelpen van problemen veroorzaakt door diensten van derden.

• Het terughalen van data, die niet zijn opgenomen in een correcte back-up.

• Het verhelpen van problemen, die het gevolg zijn van een (door de klant of derden) niet correct opgezette basis (bijvoorbeeld: een computer die niet voldoet aan de minimale systeemeisen).

• Het verhelpen van problemen in computerapplicaties die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.

• Problemen, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen (voorbeeld blikseminslag)

19. De schadeplichtigheid van InterBeek in geval tekortkoming beperkt zich in ieder geval tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak/dienst of onderdeel daarvan, e.e.a ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van InterBeek is in ieder geval beperkt tot € 300,-

20. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de klant inzake de door InterBeek verrichte werkzaamheden en geleverde goederen, moeten schriftelijk en gemotiveerd geschieden binnen 60 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de klant geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Aan de klant komt na verloop van die termijn geen recht op reclame meer toe.

21. Niet goed opgeloste problemen dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij InterBeek.

22. InterBeek is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal InterBeek de klant in kennis stellen. Indien de klant niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

23. InterBeek mag de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS. De prijs die de klant dient te betalen is afhankelijk van de ingangsdatum van het servicecontract.

24. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de infrastructuur en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat van onderhoud worden door de klant aan InterBeek gegarandeerd.

• De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden.

• De klant is verplicht tot de levering van elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.

• De klant dient aanwezig te zijn voor eventuele toelichting over het probleem of het beantwoorden.

InterBeek IT Graphic & Web solution
6991 VJ  Rheden, Nederland

Vragen m.b.t. deze voorwaarden:  

INTERBEEK IT

Wij zijn een ontwerpbureau voor grafische vormgeving, webdesign en totaal concepten waar passie en creativiteit samenkomen.

Voor uw online ledenadministratie integreren wij ledenadministratie online software.

CONTACT

T +31 06 412 263 86
E
BTW: NL001522506 B30
KVK: 09145250
IBAN: NL69INGB0005148314

Contact opnemen
Algemene voorwaarden support
Algemene voorwaarden webhosting
Algemene voorwaarden webdesign
Privacy verklaring

 

Cookie verklaring

Deze site gebruikt cookies om de beste ervaring te garanderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Lees er meer over in onze Privacy Verklaring.